Αντιπροσωπεία της ΕΔΗΚ επισκέφθηκε σήμερα την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά της Χρυσής Αυγής για προσβολή Εθνικού Συμβόλου και συγκεκριμένα για παραβίαση του Νόμου 851/1978 και του άρθρου 181 του Ποινικού Κώδικα.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη μηνυτήρια αναφορά στην κανονική της μορφή (αρχείο .pdf):

ΕΔΗΚ μηνυτήρια αναφορά κατά ΧΑ

Ακολουθεί το κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ AΝΑΦΟΡΑ

Του πολιτικού Κόμματο ς με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» και το αρκτικόλεξο: Ε.ΔΗ.Κ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, αριθμ. 18, νομίμως εκπροσωπουμένου

————————————————————————–

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ του Αρείου Πάγου,

Η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ), είναι ελληνικό πολιτικό κόμμα που συγκαταλέγεται στα μετριοπαθή κεντρώα κόμματα της Μεταπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις ιδεολογικές αρχές και τις προγραμματικές μας θέσεις: “η ΕΔΗΚ είναι το κόμμα που εμφορείται από την ιδεολογία της ουσιαστικής κοινωνικής δημοκρατίας, αποβλέπει δηλαδή στην εξελικτική αλλαγή της κοινωνίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η ιδεολογία της ΕΔΗΚ χαρακτηρίζεται φιλελεύθερη, δημοκρατική, κεντρώα και ριζοσπαστική.”

Το κόμμα μας μετονομάστηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1976, ως διάδοχο της Ένωσης Κέντρου – Νέες Δυνάμεις (Ε.Κ.-Ν.Δ.). Αρχηγός του κόμματος ανέλαβε ο μέχρι τότε αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, Γεώργιος Μαύρος, τον οποίο διαδέχθηκε ο Ιωάννης Ζίγδης που παρέμεινε έως το θάνατό του στις 21 Οκτωβρίου 1997. Κατόπιν ανέλαβε ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Νεοκλής Σαρρής μέχρι το θάνατό του στις 19 Νοεμβρίου 2011.

Το Μάρτιο του 2012 διεξήχθη το 3ο συνέδριο του κόμματος το οποίο εξέλεξε νέο Προεδρείο. Στις εκλογές του 2012, η Ε.ΔΗ.Κ. συμμετείχε με διακριτούς υποψηφίο υς της στο συμμαχικό ψηφοδέλτιο το υ ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. ΚΑΤΑΘ.: 7073/ 30.09.2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΟ

Η παρούσα Αναφορά μας, απευθύνεται σ’ Εσάς ως ύστατο και ανώτατο σημείο καταφυγής νομιμότητας και ελέγχου στην Ελλάδα, εν όψει της πολιτικής, πολιτισμικής, οικονομικής, επιστημονικής, επαγγελματικής και ηθικής κρίσης που ταλανίζει την πατρίδα μας.

Η Ε.ΔΗ.Κ. είναι ανεξάρτητο και διακριτό από άλλα κόμματα, φορείς και ιδεολογίες πολιτικό κόμμα και υπό αυτή την ιδιότητα ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ προς διερεύνηση και πιθανές ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου για τις κάτωθι παράνομες πράξεις που έπραξε και πράττει μέχρι σήμερα το πολιτικό κόμμα «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ( στο εξής χάριν συντομίας: Χ.Α ), η ηγεσία της, οι βουλευτές της , τα μέλη της ακόμα και οι απλοί οπαδοί της αναφορικά με τη χρήση (κατάχρηση) της Ελληνικής σημαίας.

Ο Ν. 851/ 1978 περί Εθνικής Σημαίας όπως ισχύει σήμερα , καθώς και το άρθρο 181 του Π.Κ ορίζουν τι εστί σημαία και τιμωρούν τα περί την Εθνική Σημαία αδικήματα.

Σύμφωνα λοιπόν με το Ν. 851/ 1978:

Αρθρο 6

1. Αι οριζόμεναι εκάστοτε: α) Ημέραι γενικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, Εθνικού ή Δημοσίου πένθους, πέραν των προβλεπομένων υό των εκάστοτε εν ισχύι οικείων διατάξεων δύναται να καθορίζωνται και δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. β) Ημέραι τοπικού σημαιολστολισμού, λόγα εορτασμού, πένθους, τελετής ή υποδοχής επισήμων προσώπων, καθορίζονται υπό του οικείου Νομάρχου, προκειμένου δε περί σημαιοστολισμού εμπορικών πλοίων, εν τω λιμένι, δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. γ) Ημέραι σημαιοστολισμού των Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών καθορίζονται δι αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών. 2. Οσάκις ορίζεται σημαιοστολισμός πλέον της μιάς ημέρας αι Σημαίαι δυνανται να παραμένουν επηρμέναι και κατά την νύκτα. 3. Αι περί σημαιοστολισμού ειδικαί διατάξεις των Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν εισηγήσεων των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. 4. Καθ` ας περιπτώσεις αναρτώνται Σημαίαι εις τα καταστήματα και τας οικίας παραγγέλλεται παρά της αρμοδίας Λιμενικής Αρχης, ο προσήκων σημαιοστολισμός των εν τω Λιμένι εμπορικών πλοίων, κατά τας εκάστοτε περί σημαιοστολισμού των πλοίων διατάξεις. 5. Αι εν παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου 2 και αι του άρθρου 3 του παρόντος επαιρόμεναι Σημαίαι, επαίρονται μέχρι της κορυφής του ιστού, ή κοντού εφ` ου αναρτώνται. 6. Κατά την ημέραν της Μεγάλης Παρασκευής αι Σημαίαι της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος επαίρονται μεσιστίως, κατά δε τας ημέρας

Μέχρι τη στιγμή που κατατίθεται η παρούσα, πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο (τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, έντυπο) τη σύλληψη της ηγεσίας, βουλευτών και στελεχών της Χ.Α, ως διευθυντών εγκληματικής οργάνωσης που σκοπό είχε τη διάπραξη σειράς κακουργημάτων, βάσει του εισήγησης εννέα σελίδων, που συνέταξε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγο υ κ. Χαρ. Βουρλιώτης και παρέδωσε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Ευτυχία Κουτζαμάνη η οποία διέταξε τα νόμιμα .

Αν όντως αποδειχθούν τα όσα οι Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές επιρρίπτουν στην ΧΑ, τότε καταφανώς πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, αλλά σε κάθε περίπτωση και πέραν τούτου, το θέμα που θέτουμε ενώπιόν Σας κ.Εισαγγελέα είναι το εξής:

Εθνικου ή Δημοσίου πένθους επαίρονται μεσιστίως, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, αι Σημαίαι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 και αι του άρθρου 3 του παρόντος. 7. Κατά την έπαρσιν ή υποστολήν Σημαίας Φρουρίου ή Στρατιωτικού Καταστήματος Κατασήματος καθ` ην αποδίδονται τιμαί υπό φρουράς και σάλπιγγος και κατά την διέλευσιν Τμήματος μετά Πολεμικής ή Εθνικής Σημαίας εις επισήμους συγκεντρώσεις και αθλητικάς επιδείξεις, πάντες οι εγγύ ή εν των αυτώ χώρω ευρισκόμενοι, οφείλουν λαμβάνοντες την στάσιν προσοχής και στρεφόμενοι προς το μέρος της Σημαίας, να απονέμουν τον οφειλόμενον χαιρετισμόν και σεβασμόν, τηρούντες σιγήν μέχρις ου συντελεσθή η έπαρσις, η υποστολή της Σημαίας ή αντιπαρέλθη αύτη. 8. Εν τη ημεδαπή και εις ας περιπτώσεις η Σημαία επαίρεται εις τον αυτόν χώρον ή κτίσμα μετά Σημαιών ετέρων Κρατών, αι Σημαίαι των ετέρων Κρατών δέον απαραιτήτως να είναι των αυτών διαστάσεων και να επαίρωνται επί ετέρων Ιστων ή Κοντών του αυτού ύψους και μήκους προς το της Εθνικής. Εν τη περιπτώσει ταύτη η Εθνική Σημαία τίθεται εις το δεξιόν των λοιπών Σημαιών. 9. Εις περίπτωσιν παρελάσεως: α) Μεθ` ετέρων Σημαιών επί γραμμής μετώπου η Εθνική Σημαία τίθεται εις το δεξιόν των ετέρων Σημαιών. β) Μετά λαβάρων αιθούσης διαλέξεως δια της Εθνικής Σημαίας επί κοντού, αύτη τίθεται εις το δεξιόν του ομιλητού. 10. Εις περίπτωσιν: α) Στολισμού προθήκης ή τοίχου αιθούσης δι` αναπεπταμένης Σημαίας, ο Σταυρός ταύτης τίθεται εις το αριστερόν του ορώντος την Σημαίαν. β) Στολισμού αιθούσης διαλέξεως δια της Εθνικής Σημαίας επί κοντού, αύτη τίθεται εις το δεξιόν του ομιλητού. γ) Κλύψεως σωρού δια Σημαίας, ο Σταυρός τίθεται εις την Κεφαλήν ταύτης.

Αρ. 7. 1. Το διακριτικόν σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας καθορισθήσεται δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδοθησομένου τη προτάσει των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών. 2. Η μέριμνα της καταρτίσεως, υπογραφής, δημοσιεύσεως και εκτελέσεως του διατάγματος τούτου ανατίθεται εις τον Υπουργόν Εσωτερικών. Αρ.8, Ποινικαί κυρώσεις.

11. Η εθνική Σημαία:

α) Δεν ανακρεμάται επί εξωστών ή παραθύρων άνευ κοντού.

β) Δεν φέρει επ` αυτής τα διακριτικά Οργανώσεων, Οργανισμών, Συλλόγων, Σχολών ή Ιδρυμάτων ή οιανδήποτε παράστασιν.

γ) Δεν χρησιμοποιείται προς κάλυψιν αγάλματος ή προτομής. Εις την περίπτωσιν ταύτην δύναται να χρησιμοποιηθή ύφασμα με τα Εθνικά χρώματα,

δ) Δεν χρησιμοποιείται δι` οιονδήποτε διαφημιστικόν ή εμπορικόν σκοπόν.

ε) Δεν απορρίπτεται εις τα άχρηστα, αλλά αντικαθιστάμενη λόγω παλαιότητας, καταστρέφεται κατά προτίμησιν δια της πυράς.

12. Απαγορρύεται η χρησιμοποίησις της Εθνικής Σημαίας, έστω και διαφορετικών διαστάσεων, ως λαβάρου Σωματείων, Συλλόγων, Οργανώσεων.

Οι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων προεδρικών Διαταγμάτων τιμωρούνται δια κρατήσεως μέχρι δύο (2) μηνών, ή προστίμου ή και δι` αμφοτέρων των ποινών τούτων, εφ` όσον κατ` άλλας διατάξεις δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ποινικού κώδικα: « »

Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτο υς ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

κ. Εισαγγελεύ,

Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, τότε συμπληρωματικά των ποινικών διώξεων κατά της ΧΑ ως εγκληματικής οργάνωσης κ.λ.π, –αλλά έστω και εάν αυτή είναι κόμμα στη Βουλή-, θα πρέπει να ασκηθεί αυτοτελής ή συμπληρωματική ποινική δίωξη εις βάρος όλης της ηγεσίας της ΧΑ και των μελών της που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν συνεχώς και αδιαλείπτως την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ως λάβαρο κατά τη διάπραξη των εγκληματικών πράξεών τους ( π.χ την ώρα που δέρνουν , ή σπάνε πάγκους, ή σκοτώνουν, την ώρα των ομιλιών και συγκεντρώσεων μίσους , όπου τα μέλη της ΧΑ την κραδαίνουν , είτε αυτόνομα είτε εν συνδυασμώ με τα εμβλήματά τους), παραμορφώνοντας (ΠΚ 181) με αυτό τον τρόπο το νόημά της και κατά παράβαση του Νόμου (βλ. ανωτέρω 851/78), οι δε πράξεις τους έχουν εκδηλωθεί κατ’ επανάληψη δημοσίως και υπάρχουν μάρτυρες και πάμπολλα στοιχεία για αυτό, τα οποία είναι αναρτημένα στον τύπο , το διαδίκτυο , σε δημόσιες φωτογραφίες και βίντεο ( π.χ Υoutube ).

Εδώ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μερικά τέτοια δημόσια παραδείγματα:

1) βίντεο: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=azvxIvl-9Io (δείχνει ομιλία στο μνημείο θερμοπυλών, όπου εκτός της Ελληνικής Σημαίας που κραδαίνεται και παραμορφώνεται από ενωτικό εθνικό σύμβολο, σε απλό λάβαρο της οργάνωσης ΧΑ και μάλιστα καταχρηστικά διχαστικά, καταφανώς διακρίνονται ελληνικές σημαίες παραμορφωμένες σε «ιστούς ρόπαλα», αλλά και μία ευμεγέθης Σημαία, φέρει κατά παραμόρφωση στη μέση το κομματικό σύμβολο της ΧΑ, τον μαίανδρο, που ομοίως καταχρηστικώς αντιποιείται η ΧΑ, μιάς και αυτό είναι τέχνημα και σχέδιο αρχαίας και παγκόσμιας πλέον πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι κομματικό σύμβολο).

1Α) [Φωτογραφία λείπει]

2) Οργάνωση ΧΑ Τρικάλων. Η Ελληνική Σημαία, κατά παράβαση του Νόμου κρεμασμένη στα κάγκελα εξώστη και όχι σε κοντάρι ως ο νόμος ορίζει, υποβαθμίζεται σε κομματικό λάβαρο οργάνωσης κατά παράβαση του Νόμου.

3) Η πεμπτουσία της προσβολής της Εθνικής Ελληνικής Σημαίας, κατά παράβαση του Νόμου. Η Σημαία προσαρμοσμένη σε ρόπαλα που κραδαίνονται απειλητικά, χρησιμοποιείται ως οργανωτικό/ κομματικό λάβαρο ενώ μέλη της ΧΑ με την παρουσία του αρχηγού τους και ήδη κατηγορουμένο για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χαιρετούν ναζιστικά/χιτλερικά παρουσία και κρανιοφόρου ασπιδοφόρου.

4) Η Ελληνική Σημαία προσαρμοσμένη σε ρόπαλα, χρησιμοποιείται ως οργανωτικό/ κομματικό λάβαρο σε συγκέντρωση μαυροφορεμένων μελών της ΧΑ, κατά παράβαση του νόμου.

5) Η Ελληνική Σημαία, χρησιμοποιείται ως οργανωτικό/ κομματικό λάβαρο σε αντισημιτική συγκέντρωση μαυροφορεμένων μελών της ΧΑ, κατά παράβαση του νόμου.

6) Η Ελληνική Σημαία προσαρμοσμένη σε ρόπαλα που κραδαίνονται απειλητικά, χρησιμοποιείται ως επιθετικό όργανο από κρανιοφόρα μέλη της ΧΑ, ήδη κατηγορουμένης ως εγκληματικής οργάνωσης, σε συγκρούσεις με τα ΜΑΤ στην Κόρινθο.

7) Η προσβολή της Εθνικής Ελληνικής Σημαίας, κατά παράβαση του Νόμου. Η Σημαία σαν κομματικό λάβαρο/ παραβάν/ φόντο , χρησιμοποιείται από τον αρχηγό της και ήδη κατηγορουμένο για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σε κομματική ( άρα οργάνωσης ) ομιλία/ εκδήλωση , κατά παράβαση του νόμου.

κ. Εισαγγελεύ,

Η σημαία, σημαίνει (νοηματοδοτεί, γι” αυτό και λέγεται ΣΗΜΑΙΑ), το σημαινόμενον και σημαινόμενον είναι η ενότητα του ελληνικού λαού, η ελευθερία, οι αγώνες και η αγάπη στο συνάνθρωπο.

Με ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ και κατά παράβαση του Νόμου 851/1978 και του άρθρου 181 ΠΚ, ένα κόμμα και ήδη εγκληματική οργάνωση κατά το κατηγορητήριο, χρησιμοποιεί την Εθνική Ελληνική Σημαία ως ανθενωτικό σύμβολο μίσους την ώρα της διαπράξεως εγκληματικών πράξεων (φόνων, ξυλοδαρμών, χιτλερικών / ναζιστικών χαιρετισμών, διχαστικών ομιλιών και εκδηλώσεων μίσους), την καπηλεύεται, παραμορφώνοντάς την αλλά και ντροπιάζοντάς την, και μαζί της όλους εμάς, τους υπόλοιπους έλληνες πολίτες ;

Η Εθνική Ελληνική ΣΗΜΑΙΑ ανήκει σε όλους μας ως έθνος και κράτος , τη σεβόμαστε , την φέρουμε και την αναρτούμε όποτε και ως ο νόμος ορίζει, τούτη ΣΗΜΑΙΝΕΙ το ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝ, δηλ. την ενότητα του ελληνικού λαού, την ελευθερία, τους αγώνες και την αγάπη στο συνάνθρωπο και όχι μικροκομματικές σκοπιμότητες και τελικά εγκληματικές πράξεις σαν της ΧΑ .

Η εθνική Ελληνική σημαία είναι η ταυτότητα όλων μας και όχι αυτής της οργάνωσης και ήδη φερομένης – κατηγορουμένης ως εγκληματική οργάνωση ( ΧΑ ) .

Επειδή τα ανωτέρω συνιστούν παραβάσεις του Νόμο υ 851/1978 και του άρθρου 181 ΠΚ, με την παρούσα παρακαλούμε όπως αυτονόμως, ή συμπληρωματικώς και επειγόντως στην τρέχουσα δικογραφία κατά της ΧΑ και των στελεχών της ως μελών εγκληματικής οργάνωσης, προστεθεί και άσκηση ποινικής διώξεως κατά παντός υπευθύνου ( αρχηγού, βουλευτών, στελεχών , μελών της ΧΑ ) για εκδήλωση μίσους και παραμόρφωση του Σημαινόμενου της Εθνικής Ελληνικής Σημαίας, ήτοι για προσβολή της και διευρυμένα, όλου του ελληνικού λαού και κράτους, κατά παράβαση του Ν.851/1978 και ΠΚ 181, ζητούμε δε, πέραν ημών ως πολιτικού φορέα που προσβληθήκαμε από τις προπεριγραφόμενες παράνομες πράξεις και δράσεις της ΧΑ, αναφορικά με την ελληνική Σημαία, να παρασταθεί ως

Πολιτικός Ενάγων και το Ελληνικό Κράτος (Δημόσιο).

ΑΘΗΝΑ 30.09.2013

Μετά τιμής,

Το αναφέρων Πολιτικό Κόμμα

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ε.ΔΗ.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 Υποβολή Απάντησης

(required)

(required)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις HTML ετικέτες και στοιχεία: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

   
© 2012 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου Suffusion theme by Sayontan Sinha